Uppförandekod (Code Of Conduct)

Flisby AB har en viktig roll att spela i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi vill försäkra oss om att våra produkter tillverkas under goda arbetsförhållanden och att ingen som bidrar till vår framgång berövas sina mänskliga rättigheter eller lider skada. Därför har vi utvecklat en uppförandekod för våra leverantörer. Genom att underteckna denna förbinder sig leverantören att proaktivt verka för att möta dessa krav inom sin egen verksamhet och sin leverantörskedja.

Uppförandekod